Hard Disk Sentinel (Valamennyi változat)

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A jelen Végfelhasználói licencszerződés ("EULA") jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a fent megnevezett szoftvertermék(ek) ("SZOFTVER") gyártója ("Gyártó") között.

A SZOFTVER tartalmazza a számítógépes szoftvert, valamint tartalmazhat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, "online" vagy elektronikus dokumentációt és Internet-alapú szolgáltatásokat is.
Vegye figyelembe azonban, hogy minden olyan szoftver, dokumentáció vagy webszolgáltatás, ami a SZOFTVER részét képezi, vagy a SZOFTVER által válik elérhetővé, és azt a saját licencszerződése vagy használati feltételei kísérik, nem a jelen EULA, hanem a vonatkozó licencszerződés hatálya alatt áll. A SZOFTVERT esetleg kísérő, papírra nyomtatott EULA előírásai hatálytalanítják a képernyőn megjeleníthető bármilyen EULA előírásait.

Jelen EULA CSAK akkor érvényes, és csak akkor biztosít végfelhasználói licencjogokat, ha a SZOFTVER eredeti, és ezt a megfelelő módon (megrendelési adatokat tartalmazó számla, megrendelő levél) igazolni is tudja. Az Ön szoftvere eredetiségének megállapításához további tájékoztatást a Gyártó jelen EULA szerződésben feltüntetett elérhetőségein kaphat.

A SZOFTVER telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel elfogadja a jelen EULA feltételeit. Amennyiben nem fogadja el őket, nem használhatja, és nem másolhatja le a SZOFTVERT, és haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie a Gyártóval, hogy a Gyártó visszavételi rendjével összhangban utasításokat adhasson a használatlan termék(ek) visszajuttatása céljából.

A SZOFTVERTERMÉK LICENCE

A "SZÁMÍTÓGÉP" kifejezés ebben a szerződésben a HARDVERT jelenti, ha a HARDVER egyetlen számítógéprendszer, vagy pedig azt a számítógépes rendszert jelenti, amellyel együtt a HARDVER működik, ha a HARDVER egy számítógépes rendszer eleme.

1. A LICENC TERJEDELME. Amennyiben betartja a jelen EULA valamennyi feltételét és előírását, a Gyártó az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

* Telepítés és használat. Feltéve, hogy a jelen EULA kifejezetten másképp nem rendelkezik, Ön a SZOFTVERNEK csak egy (1) példányát jogosult a SZÁMÍTÓGÉPRE telepíteni, azon használni, szolgáltatásait lekérni, megjeleníteni és futtatni.

* Átruházás. A JELEN LICENC NEM HASZNÁLHATÓ KÖZÖSEN, NEM ADHATÓ BÉRBE ÉS NEM HASZNÁLHATÓ EGYIDEJŰLEG KÜLÖNBÖZŐ SZÁMÍTÓGÉPEKEN.

* Biztonsági másolat. ÖN EGY PÉLDÁNYBAN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KÉSZÍTHET A SZOFTVERRŐL.
A biztonsági másolatot Ön csak archiválási célra használhatja, illetve arra, hogy a SZOFTVERT ismételten telepíthesse a SZÁMÍTÓGÉPRE. A jelen EULA és a helyi jogszabályok által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül nem készíthet másolatot a SZOFTVERRŐL, ide értve a SZOFTVERHEZ tartozó nyomtatott anyagokat is. A Szoftver telepítője és a biztonsági másolat más felhasználónak nem adható bérbe, kölcsönbe, vagy lízingbe, illetve nem ruházható át semmilyen egyéb módon.

* HOME LICENC (otthoni): bizonyos forgalmazóknál elérhető a kizárólag otthoni (magáncélú felhasználásra szánt) számítógépekre telepíthető "HOME LICENC", melynek végfelhasználói ára a standard licencnél kedvezőbb. Ennek feltételeiről a kérdéses forgalmazók adnak tájékoztatást.

2. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK.

* Hozzájárulás adatok használatához. Ön elfogadja, hogy a SZOFTVER gyártója összegyűjtheti és felhasználhatja azokat a műszaki ismereteket, amelyekhez a Szoftverrel nyújtott terméktámogatás részeként bármilyen módon hozzájutottak. A gyártó ezt az információt kizárólag a termékek fejlesztésére és az Ön számára személyre szabott szolgáltatások vagy technológiák nyújtására használja. A gyártó jogosult az ilyen ismereteket másokkal közölni, de csak az Ön személyének beazonosítására nem alkalmas formában.

A KORLÁTOZOTT GARANCIA (HA VAN), AMIT A JELEN EULA TARTALMAZ VAGY KÍSÉR, VONATKOZIK A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEKRE (HA VAN), FELTÉVE, HOGY A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEKET A KORLÁTOZOTT GARANCIA EREDETI ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉN BELÜL VETTE LICENCBE. UGYANAKKOR A TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEK BIZTOSÍTÁSA NEM HOSSZABBÍTJA MEG A KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJÉT. AZ ILYEN TOVÁBBI ALKOTÓRÉSZEK VONATKOZÁSÁBAN A KÁRTALANÍTÁSRA, A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRA ÉS JOGORVOSLATRA AZOK A KORLÁTOZÁSOK, ELZÁRKÓZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ÉRVÉNYESEK, AMELYEKET A JELEN EULA MEGÁLLAPÍT.

* A visszafordításra, a visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások. A SZOFTVERT tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

* Az alkotóelemek elkülönítése. A SZOFTVER használata egységes termékként engedélyezett. Alkotórészei nem különíthetőek el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

* Egyetlen EULA. A SZOFTVER csomagja a jelen EULA több verzióját is tartalmazhatja, így például különböző nyelvű fordításokat és/vagy különböző adathordozókhoz tartozó változatokat (például a felhasználói dokumentációban és a szoftverben). Ebben az esetben is csak a SZOFTVER egy (1) példányának használatára jogosult.

* Megszűnés. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Gyártó a jelen EULÁ-t visszavonhatja, amennyiben Ön nem tartja be a benne foglalt feltételeket és rendelkezéseket. Ebben az esetben a SZOFTVER minden példányát és alkotóelemét meg kell semmisítenie vagy saját költségén vissza kell juttatnia a gyártóhoz

* Védjegyek. Jelen EULA semmiféle jogot sem biztosít Önnek a Gyártó védjegyeivel, vagy szolgáltatásainak megjelöléseivel kapcsolatban.

3. A SZELLEMI TULAJDONJOG. A SZOFTVERHEZ (beleértve többek között a SZOFTVERBE beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és kisalkalmazásokat), az összes írásos dokumentációhoz és a SZOFTVER összes másolatához minden jogcím és szellemi tulajdonjog a Gyártót illeti. Ön a SZOFTVER hasznosítási jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A SZOFTVERBE foglalt, illetve az abba nem foglalt, de a SZOFTVER használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes jogcím és szellemi tulajdonjog e tartalom megfelelő tulajdonosának a tulajdona, amelyet a megfelelő szerzői jog vagy a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek. A SZOFTVER által elérhető online szolgáltatások használatára az ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megfelelő rendelkezések vonatkoznak. Ha a SZOFTVERHEZ csak elektronikus formátumú dokumentáció tartozik, egy példányban kinyomtathatja az ilyen elektronikus dokumentációt.

4. TERMÉKTÁMOGATÁS. Amennyiben a jelen EULA szerződéssel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, vagy ha bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni a Gyártóval, használja a gyártó jelen EULA szerződésben feltüntetett elérhetőségeit.

5. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK. A KORLÁTOZOTT GARANCIA, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS MÁS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK VONATKOZÁSÁBAN OLVASSA EL AZ ALÁBB ISMERTETETT ÉS/VAGY A SZOFTVERHEZ MELLÉKELT TOVÁBBI RENDELKEZÉSEKET. A KORLÁTOZOTT GARANCIA, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS AZ EMLÍTETT KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK A JELEN EULA SZERVES RÉSZÉT KÉPEZIK.

FÜGGELÉK

A MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ GARANCIA ÉS KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

KORLÁTOZOTT GARANCIA. A Gyártó garanciát vállal arra, hogy (a) a SZOFTVER az átvételt követő kilencven (90) napon át alapvetően a mellékelt írásos anyagokban foglaltaknak megfelelően fog működni. Bizonyos államok és országok nem adnak lehetőséget a garancia időtartamának korlátozására, ezért lehetséges, hogy Önre nem vonatkozik ez a megkötés.

VÁSÁRLÓI JOGOK. A Gyártó teljes felelőssége és az Önt megillető jogok az alábbiakra terjednek ki: (a) a kifizetett vételár visszatérítése, vagy (b) a jelen Korlátozott Garancia alapján, az Önnek adott számla másolatával együtt, a Gyártónak visszajuttatott SZOFTVER kicserélése vagy kijavítása. Jelen Korlátozott Garancia érvényét veszti, amennyiben a SZOFTVER vagy a hardver hibája balesetből vagy nem rendeltetésszerű, illetve nem az előírásoknak megfelelő használatból ered. A kicserélés során adott SZOFTVERRE garancia az eredeti garanciából fennmaradó időtartam, illetve harminc (30) nap közül a hosszabbik határideig áll fenn.

EGYÉB GARANCIÁK KIZÁRÁSA. A Gyártó az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben ezennel elhárít minden egyéb kifejezett vagy vélelmezett garanciát, ideértve többek között a forgalmazhatóságra és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat a SZOFTVER, a mellékelt írásos anyagok és a mellékelt hardver tekintetében. Ez a korlátozott garancia Önnek meghatározott jogokat biztosít.

AZ OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA. A Gyártó az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett vagy közvetlen okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Gyártót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. A Gyártó jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb az Ön által a SZOFTVERÉRT fizetett összegre terjed ki.

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Visszafejtés: Amennyiben Ön a SZOFTVERT az Európai Közösség bármely országában vásárolta, tilos a SZOFTVERT visszafordítani, visszafejteni, vagy belső felépítését elemezni. Kizárólag csak a hatályos jogszabályban kifejezetten megengedett céllal és mértékben teheti ezt.

A jelen Szoftver Licencszerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések az irányadók.

ELÉRHETŐSÉG

A szoftverrel és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban kérjük írjon az info@hdsentinel.com címre vagy levélben a 8142 Úrhida, Dózsa Gy. u. 34. címre.